Oferta

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Robert Fulghum

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci:

– ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera;
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
– z niepełnosprawnością intelektualną;
– z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu, ruchu w tym z afazją.

Przedszkole jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach wymagających specjalistycznej opieki terapeutycznej i wieloprofilowego wsparcia edukacyjnego. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego dziecka, zaspakajanie jego potrzeb i wspieranie jego rozwoju. W placówce zatrudniamy doświadczonych nauczycieli i specjalistów z zakresu różnych terapii, m.in.: logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologa, terapeutów SI, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów. Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-8 osobowych oraz indywidualnie. Dzięki temu dzieci mają zapewnione indywidualne podejście oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Posiadamy przestronne sale oraz szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się dzieci. Organizujemy również zajęcia z dogoterapii. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, a także w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę, uwzględniającą potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka. Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola umożliwiamy udział w różnych konkursach plastycznych oraz przeglądach artystycznych. W roku szkolnym organizujemy także szereg uroczystości i imprez m.in. spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Integracyjną Mini Spartakiadę, Święto Rodziny.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 07.00 – 16.00

Przedszkole zapewnia:

bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ustalonym przez organ prowadzący wymiarze 5 godzin dziennie dla dzieci 3-5 letnich i bezpłatnym przez cały czas pracy przedszkola dla dzieci 6 letnich i powyżej;
opiekę kadry dydaktycznej i opiekuńczej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami;
działania edukacyjne i profilaktyczne, wychowawcze, w tym uczestnictwo w różnych programach i projektach edukacyjnych;
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
odpowiednie warunki do nauki, zabawy, terapii;
udział w indywidualnych zajęciach specjalistycznych, usprawniających dziecko w zależności od jego dysfunkcji, potrzeb i możliwości, w tym w zajęciach terapii ruchowej, logopedycznej, zajęciach rewalidacyjnych, przygotowujących dziecko do osiągnięcia jak największej sprawności i samodzielności;
specjalistyczne punkty konsultacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi dysfunkcjami;
przygotowanie dzieci do realizacji obowiązku szkolnego;
integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Baza materialna

Nasze przedszkole dysponuje szeroką bazą dydaktyczną, bogatym księgozbiorem, przestronnymi salami oraz pomocami specjalistycznymi. Ponadto dysponujemy salą tyfloakustyczną i salą doświadczania świata. Sale przedszkolne są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, znajdują się w nich pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dysponujemy również tabletem, podświetlanymi blatami, basenem z kulkami, rzutnikiem. Przedszkole korzysta z bazy Ośrodka (basen, fizjoterapia, hydroterapia).

METDODY PRACY W PRZEDSZKOLU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content