SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA To(działa)My – projekt edukacyjny – BR

To(działa)My – projekt edukacyjny – BR
24 czerwca 2022

To(działa)My – projekt edukacyjny
Obszar tematyczny: Ekologia i ochrona środowiska
Hasło projektu: Pamiętaj – bądź EKO!

Termin realizacji: od październik 2021r. do maja 2022 r.

Celem programu było przede wszystkim promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań proekologicznych w społeczności lokalnej. Stwarzanie szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan Ziemi. Wdrożenie modelowych rozwiązań oraz zainspirowanie młodzieży do podjęcia działań w szkole i swoich domach.
Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

Część 1 – obowiązkowa

1. Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji. Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia. Powołanie grupy projektowej. Sprecyzowanie tematu, którym młodzież chce się zająć. Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań.
2. Rozpoczęcie całorocznej zbiórki surowców wtórnych, baterii i nakrętek. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zachowań prośrodowiskowych. Zakup pojemników do segregacji odpadów w szkole. Przygotowanie filmiku oraz plakatów dotyczących segregacji śmieci Podjęta przez nas akcja, miała rozpowszechnić i utrwalić nawyk segregowania i recyklingu odpadów.
3. Zorganizowanie informacyjnej kampanii społecznej na terenie szkoły, dotyczącej EKO – zasad, które każdy może zainicjować w swoim życiu. Uświadomienie uczniom, że nasze codzienne decyzje mogą wpływać też na innych ludzi, dlatego warto dzielić się swoimi sposobami ochrony środowiska we własnym mikroświecie. Ważne są rozwiązania systemowe, ale żeby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie. Stworzyliśmy listę pomysłów na ekologiczne zachowania, które zaczęliśmy stosować w swoim życiu.
4. Przeprowadzenie lekcji dotyczących zmian klimatu i jego wpływu na mieszkańców Ziemi.

Cześć 2 – dodatkowa – KONKURS GRANTOWY

1. Organizacja konkursu – „Moja EKO-TORBA”. Celem konkursu było promowanie twórczości i kreatywności oraz aktywizacja młodzieży w działania proekologiczne. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej wprowadzającej do tematyki smogu i innych zanieczyszczeń środowiska zatytułowana: „Smog, czy smok i co jeszcze…”. Prelekcja przygotowana przez nauczycieli.
3. Zorganizowanie warsztatów, na których uczniowie wykonywali ekologiczne zakładki do książek z tektury i różnorodnego rodzaju nasion, suszu kwiatów, ziół.
4. Podjęcie działań związanych ze świętem Wody – przeprowadzenie cyklu lekcji, uczniowie wykonali plakaty.
5. Organizacja warsztatów – „Zrób coś przydatnego z czegoś do niczego”. Celem zajęć było przede wszystkim pokazanie uczniom, że wykorzystywanie tego, co już raz znalazło się w przemysłowym obiegu, ma nie tylko sens ekologiczny, ale także wymiar artystyczny, a do tego funkcjonalny. Uczniowie dowiedzieli się, że ekologiczne projektowanie sprzyja ochronie zasobów naturalnych, ograniczaniu zużycia energii oraz ogranicza powstawanie dodatkowych zanieczyszczeń w procesie produkcji.
6. Wycieczka szlakiem przyrodniczym – Pogoria II. Pogoria II jest sztucznym zbiornikiem, powstałym po zalaniu wyrobisk piasku. Obszar ten charakteryzuje się dużym bogactwem fauny. Celem wycieczki było poznanie przyrody przy pomocy wielu zmysłów. Dostrzeżenie przejawów życia w przyrodzie, a także uświadomienie zagrożeń zdrowia i życia zwierząt w wyniku działalności człowieka.

Podsumowanie i ewaluacja projektu:
Realizacja Projektu przyczyniła się bezpośrednio do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony przyrody, a także ochrony środowiska naturalnego regionu Dąbrowy Górniczej i okolic. W efekcie cele główne i szczegółowe Projektu zostały osiągnięte poprzez podniesienie poziomu edukacji kształtującej świadomość ekologiczną, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotne zagadnienia. Młodzież wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Potrafi dostrzec wpływ człowieka na środowisko oraz umie przewidywać skutki jego pozytywnych i negatywnych działań. Traktuje ochronę środowiska naturalnego jako swój obowiązek i postępuje w sposób przyjazny dla środowiska.

Opiekunowie:
Aleksandra Jonczyk
Agnieszka Kępa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content