Oferta

Na terenie SOSW działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferująca trzyletni cykl kształcenia. Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych (IPET) opracowanych na podstawie wszechstronnej, wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania. IPET zawiera szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, oraz programy przysposobienia do pracy, o profilach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów. Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy.

Szkoła zapewnia:
• doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych,
• stałą opiekę psychologiczną,
• Indywidualizację nauczania,

W ramach przysposobienia do pracy uczymy:
• prowadzenia gospodarstwa domowego
• obróbki drewna
• podstaw obsługi komputera z elementami prac biurowych
• technik plastycznych i użytkowych
• kreatywności
• ceramiki
• elementów ogrodnictwa

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
Jest to przedmiot realizowany w Szkole Przysposabiającej do Pracy, podczas którego uczniowie utrwalają wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz zdobywają nowe. Podczas zajęć przekazujemy uczniom, w dostępnym dla nich zakresie, wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym. Kształcimy zaradność i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie. Kształtujemy mowę umożliwiającą porozumiewanie się z otoczeniem a także doskonalimy techniki szkolne. Poznajemy kulturę, tradycję naszego regionu i instytucje działające na naszym terenie. Uczestniczymy w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, przez co kształtujemy umiejętności i nawyki poprawnego zachowania się w miejscach publicznych.

TECHNIKI UŻYTKOWE w tym RĘKODZIELNICTWO
Celem tych zajęć jest wzmacnianie sprawności manualnej i wyzwalanie twórczości artystycznej. Uczniowie zdobywają umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami i wykonywania prostych czynności technicznych. W trakcie zajęć poznają różne techniki plastyczne, w szczególności pracę w drewnie, glinie, masie solnej, masie papierowej, wykonywaniu ozdób ze sznurka. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie wytwarzają przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie które są sprzedawane na organizowanych przez szkołę kiermaszach. Prace uczniów biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych i wystawach.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnorodnych technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami. W trakcie zajęć wykorzystywane są także różnorodne materiały: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

TECHNIKA KOMPUTEROWA I ELEMENTY PRAC BIUROWYCH
Głównym cele zajęć komputerowych jest zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem oraz poznanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się podstawowymi programami systemu operacyjnego Windows, ćwiczą umiejętność poruszania się w obrębie strony internetowej. Uczniowie pracują wykorzystując programy edukacyjne, które poza zabawą pozwalają rozwijać i kształtować niezbędne umiejętności oraz zdobywać i utrwalać nowe wiadomości. W zakresie przedmiotu: PRACE BIUROWE – obsługują urządzenia biurowe typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz uczą się wykonywania usług w tym zakresie. Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty, uczą się jak bezpiecznie wykorzystywać czas wolny.

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

REWALIDACJA
Rewalidacja oznacza dążenie do przywrócenia osobie z niepełnosprawnością intelektualną możliwie pełnej sprawności, w tym przypadku umysłowej, społecznej i fizycznej. Właściwie prowadzona rewalidacja pomoże podnieść poziom funkcjonowania intelektualnego i społecznego. Zatem zadaniem rewalidacji jest przywrócenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, przygotowanie do pracy dającej podstawę do jak największej samodzielności się w dorosłym życiu. Program rewalidacji obejmuje ćwiczenia mające usprawnić naukę czytania i pisania, liczenia oraz ćwiczenia ułatwiające orientację przestrzenną, poznanie schematu własnego ciała, poprawienie sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej.

OFERTA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

BAZA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest nowoczesną placówką dysponującą bogatym zapleczem dydaktycznym. Wyposażona jest w przestronne sale dydaktyczne i pracownie praktyczne przystosowane do realizacji obowiązku szkolnego uczniów z licznymi niepełnosprawnościami. Posiada:

• Klasopracownie
• Pracownie komputerową
• Pracownie przysposobienia do pracy:
• Pracownia tkactwa
• Pracownia ceramiki
• Pracownia obróbki drewna
• Pracownia dekoratorstwa
• Pracownia gospodarstwa domowego
• Gabinet psychologa
• Gabinet pedagoga
• Gabinet logopedy
• Gabinet terapeutyczny do prowadzania zajęć rewalidacyjnych
• Gabinet Biofeedback EEG

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z:

• Rehabilitacji
• Gimnastyki korekcyjnej
• Internatu
• Sal gimnastycznych
• Basenu
• Boiska szkolnego
• Jadalni
• Biblioteki
• Terenu rekreacyjnego wokół Ośrodka
• Zaplecza ogrodniczego Ośrodka

Sale oraz gabinety wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny umożliwiający wszechstronną edukację i rewalidację. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom warunki do indywidualnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o profesjonalne metody pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej. Uczy pracy i przygotowuje do wykonywania różnych zajęciach w warunkach domowych oraz na wolnym rynku pracy.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content