Oferta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, jego społeczny rozwój oraz wsparcie rodziny. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię. Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowana jest do wieku i potrzeb dziecka. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci:

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– z zaburzeniami neurorozwojowymi,
– z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z wadami genetycznymi,
– z zaburzeniami w komunikowaniu się,
– z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz jego zadania:

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą specjaliści posiadający profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1. Pedagog – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
2. Logopeda – specjalista zajmujący się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.
3. Psycholog – specjalista psychologii klinicznej posiadający przygotowanie pedagogiczne
4. Fizjoterapeuta – specjalista w zakresie terapii ruchowej
5. Tyflopedagog – terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej
6. Surdopedagog – specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej
7. Terapeuta SI – specjalista zajmujący się prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory

Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, systematycznej i integrowanej pomocy.

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

– Wieloprofilowa diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji funkcjonowania dziecka, oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i psychomotorycznego.
– Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
– Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
– Ewaluacja skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

– udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
– pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo – rehabilitacyjnych, przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
– doradztwo i wsparcie dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze drogi edukacyjnej dziecka).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności. Praca terapeutów omawiana jest z rodzicami. Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 4 -8 godzin w miesiącu. Terminy i zakres zajęć ustalane są wspólnie z rodzicami.

Dlaczego warto przyjść do nas?

1. Posiadamy wyszkoloną kadrę specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
2. Terapeuci pracują z dziećmi i ich rodzinami różnorodnymi, nowoczesnymi metodami nauczania i terapii.
3. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki.
4. Dysponujemy salami terapeutycznymi, które są przygotowane i wyposażone stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
5. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego dziecka.
7. Oferujemy wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka.

Wymagane dokumenty:

1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający z poradni psychologiczno – pedagogicznej
2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki

Uwaga!
Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE!

BAZA LOKALOWA REHABILITACJI

BAZA LOKALOWA WWR

BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK jest bezinwazyjną metodą terapeutyczną usprawniającą pracę mózgu. Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu. Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry lub filmu wyłącznie poprzez swój umysł.

Cele metody EEG Biofeedback:
• wyciszenie psychiczne i emocjonalne;
• nabycie umiejętności zrelaksowania się;
• poprawa stanu zdrowia psychicznego;
• nabycie umiejętności panowania nad własnymi emocjami;
• synchronizacja półkul mózgowych;
• zwiększenie możliwości umysłowych;

Przewidywane efekty:
• poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie;
• lepsza koncentracja i zdolność skupiania się;
• podniesienie samooceny;
• większa kreatywność;
• uwolnienie się od lęków i stresów;
• poprawa samopoczucia i nastroju;
• głębsze i spokojniejsze oddychanie;
• lepsze wyniki w nauce;
• panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych;

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content