ZA ŻYCIEM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej, pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w ramach kompleksowego wsparcia rodzin programem „ Za życiem”.

Do zadań ośrodka należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie  właściwych  dla  dziecka i  jego  rodziny  form  kompleksowej,  specjalistycznej  pomocy, w szczególności  rehabilitacyjnej,  terapeutycznej,  fizjoterapeutycznej,  psychologicznej,  pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Ośrodek może:
1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do programu udziela koordynator mgr Edyta Wilczak, pod numerem telefonu 32 261 80 03 (wew. 2120)

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAŁĄCZNIKI „ZA ŻYCIEM”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Za życiem” – 2023
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – 2023
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OKRO – 2023
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – 2023
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content